Giám đốc ép nữ nhân viên làm tình với khách hàng để bán bảo hiểm